fbpx ...

Polityka prywatności

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

 Administratorem Twoich danych osobowych będzie Pan Sławomir Żłobiński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Sławomir Żłobiński z siedzibą w Koszalinie przy ulicy Grottgera 3a/19, NIP: 6692141411

 

W jakim celu będą przetwarzane Twoje dane osobowe?

 W celu przedstawienia oferty ubezpieczenia Towarzystw Ubezpieczeniowych, w tym w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego.

 1. W celu przypomnienia o upływającym okresie objęcia umową ubezpieczenia w następstwie zawarcia umowy z danym Towarzystwem Ubezpieczeniowym oraz celem przedstawienia oferty na kolejny okres ubezpieczeniowy.
 2. W przypadku przyjęcia przez Ciebie przedstawionej oferty danego Towarzystwa Ubezpieczeniowego Twoje dane osobowe będą przetwarzane:
 3. w celu zawarcia oraz wykonania umowy ubezpieczenia,
 4. w celu reasekuracji,
 5. w celu realizacji innych czynności ubezpieczeniowych określonych w ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,
 6. Niezależnie od powyższego Twoje dane mogą̨ być również przetwarzane w celu przeciwdziałania wypłacaniu nienależnych odszkodowań lub świadczeń, windykacji, a także ewentualnie w celu marketingu produktów własnych danego Towarzystwa Ubezpieczeniowego o ile wcześniej nie wyrazisz sprzeciwu w tym zakresie. Opisane cele realizowane w ramach tzw. uzasadnionego interesu Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

 

Komu możemy udostępniać Twoje dane osobowe?

 W celu przygotowania oferty Administrator udostępnia Twoje dane osobowe Towarzystwom Ubezpieczeniowym.

 Po zawarciu umowy ubezpieczenia, Towarzystwa Ubezpieczeniowe najczęściej udostępniają Twoje dane osobowe:

 1. osobom trzecim, którym zleciliśmy realizację czynności związanych z przetwarzaniem Twoich danych. Mogą one przetwarzać dane osobowe jedynie w zakresie i celu, w jakich my je przetwarzamy;
 2. podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa, np. Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu;
 3. reasekuratorowi, który może przetwarzać Twoje dane w zakresie reasekuracji Twojej umowy ubezpieczenia lub realizacji świadczeń, które Ci przysługują̨ – jeśli likwidujesz szkodę̨ z zakresu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych lub z zakresu ubezpieczenia assistance lub ubezpieczenia podroży.

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

 W celu przedstawienia oferty, Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni, za wyjątkiem sytuacji, gdy zawarto umowę ubezpieczenia.

 Jeżeli zawrzesz umowę ubezpieczenia z danym Towarzystwem Ubezpieczeniowym, Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia wszelkich roszczeń, które mogą̨ być zgłoszone w związku z umową ubezpieczenia lub w związku z roszczeniem. Standardowo okres przedawnienia wynosi 3 lata. Jednak w przypadku niektórych szkód z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych okres przedawnienia wynosi lat 20 od dnia zaistnienia zdarzenia.

 

Jakie prawa Ci przysługują?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przygotowania i przedstawienia oferty Towarzystw Ubezpieczeniowych oraz następnie ewentualnie do zawarcia umowy ubezpieczenia. Brak podania  swoich danych uniemożliwia przygotowanie i przedstawienie Ci oferty zawarcia umowy ubezpieczenia ani zawarcia takiej umowy.

 W przypadku udostępnienia danych osobowych możesz:

 •  żądać dostępu do swoich danych, które przetwarzamy,
 •  sprostować swoje dane, gdyby były nieprawidłowe,
 •  złożyć wniosek o przeniesienie danych do innego podmiotu,
 • żądać usunięcia swoich danych lub ograniczenia ich przetwarzania – w określonych przypadkach, gdy nie będziemy mieli innej przesłanki do przetwarzania danych.

 

W każdym przypadku, gdy masz zastrzeżenia co do tego, jak przetwarzane są Twoje dane osobowe – istnieje możliwość złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który jest organem nadzorczym w zakresie ochrony danych osobowych.

 

Profilowanie i decyzje oparte na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

Przedstawienie oferty zawarcia umowy ubezpieczenia, w tym przede wszystkim obliczenie należnej składki odbywa się poprzez podstawienie Twoich danych osobowych do odpowiednich algorytmów taryf stosowanych przez dane Towarzystwa Ubezpieczeniowe. Wobec tego informacja o wysokości składki zostaje podjęta wyłącznie na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania Twoich danych osobowych przez system komputerowy danego Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Podejmowanie decyzji w powyższy sposób spowodowany jest koniecznością̨ uwzględnienia wielu czynników ryzyka wpływających na wysokość składki, a także stopniem skomplikowania algorytmów służących do obliczenia wysokości składki. Opisane powyżej procesu są niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia. W związku z powyższym przysługuje Ci prawo do uzyskania interwencji ze strony Administratora oraz do wyrażenia własnego stanowiska oraz do zakwestionowania obliczonej wysokości składki oraz przedstawionej oferty.

 

Prawo do wniesienia sprzeciwu.

W szczególnych przypadkach możesz zgłosić sprzeciw dotyczący przetwarzania Twoich danych osobowych w tzw. usprawiedliwionych celach administratora, czyli w celach innych niż̇ zawarcie i realizacja umowy ubezpieczenia lub związanych z tym obowiązków prawnych. Administrator uwzględni taki sprzeciw o ile nie będzie on stał w sprzeczności z ważnymi, prawnie usprawiedliwionymi podstawami do przetwarzania lub z koniecznością̨ dochodzenia lub obrony roszczeń.

×
Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.